Sendai Opera Association:
Nari-suna

  • Invitational Programme for Performing Arts in the Region
    Sung in Japanese
  • PLAYHOUSE

STAFF

Conductor : Yamashita Kazufumi
Production : Okazaki Mitsuharu
Scenery Design : Konno Yoshiaki
Lighting Design : Saito Takashi
Costume Design : Shoji Mami

CAST

Minaji : Sato Junichi
Isago : Sato Junko
Nagisa : Kudo Ruriko
Eteru : Yokoyama Izumi
Jisaku : Suzuki Makoto
Toma : Endo Noriko
Hamaosa : Takahashi Masanori
Jisaku : Nozaki Takao

Silent role Toramai : Michiko Momie Modern Ballet Laboratory
Orchestra : Sendai Philharmonic Orchestra

Index
Related Information