Stravinsky Evening

  • 2010/2011 Season
  • Dance Theatron No. 19
  • PLAYHOUSE

STAFF

Direction / Choreography / Original Set Design : Hirayama Motoko
Music : Igor Stravinsky
Music Advisor : Kasamatsu Yasuhiro
Lighting : Ogasawara Jun
Costumes Domoto Kyoko
Sound Design : Kawata Yasuo

CAST

Part 1 : Soldier's Tale
Soldier : Yoshimoto Shingo
Princess : Onuki Yusuke
Devil : Wakamatsu Miki

Part 2 : The Rite of Spring
Co-Choreography : Hirayama Motoko, Yanagimoto Masahiro
Piano : Tsuchida Eisuke, Shinoda Masanobu