Odokumi

  • 2010/2011 Season
  • Odokumi
    Performed in Japanese
  • THE PIT

STAFF

Written by Aoki Go
Directed by Miyata Keiko

CAST

Takahashi Keiko, Asari Yosuke, Kurokawa Mei, Tanigawa Shoichiro, Hida Keiko
Negishi Toshie
Ono Takehiko