Our Town

STAFF

Written by Thornton Niven Wilder
Translated by Mizutani Hachiya
Directed by Miyata Keiko

CAST

Kosakai Kazuki, Washio Machiko, Aijima Kazuyuki, Sato Masahiro,
Nakamura Tomoya, Tsukui Minami, Nakamura Genki, Yamamoto Toru,
Aoki Kazunori, Masuko Shizue, Saito Yuki

Photos
Kosakai Kazuki
Photos
Washio Machiko
Photos
Aijima Kazuyuki
Photos
Sato Masahiro

Photos
Nakamura Tomoya
Photos
Tsukui Minami
Photos
Nakamura Genki
Photos
Yamamoto Toru

Photos
Aoki Kazunori
Photos
Masuko Shizue
Photos
Saito Yuki