Yume no Kasabuta

  • 2009/2010 Season
  • Yume no Kasabuta
  • THE PIT

STAFF

Written by : Inoue Hisashi
Directed by : Kuriyama Tamiya

CAST

Kadono Takuzo, Kobayashi Takashi, Fukumoto Shinichi, Ishida Keisuke, Tsuji Kazunaga
Mita Kazuyo, Fujitani Miki, Kanno Misuzu, Kumagai Mami

Photos
Photos
Photos
Photos
Photos

Photos
Photos
Photos
Photos

Index
Related Information