Yashagaike (Demon Pond)

  • 2012/2013 Season
  • [New Production]
    Katuski Osamu : Yashagaike (Demon Pond)
    Opera in 2 Acts
    Sung in Japanese with Japanese Supertitles
  • PLAYHOUSE

STAFF

Conductor : Totsuka Naohiro
Production : Iwata Tatsuji
Scenery Design : Futamura Shusaku
Costume Design : Handa Etsuko
Lighting Design : Sawada Yuji


(Conductor)
Totsuka Naohiro

(Production)
Iwata Tatsuji

CAST

[6/25, 28, 30]
Shirayuki : Okazaki Takako
Yuri : Koda Hiroko
Akira : Mochizuki Tetsuya
Gakuen : Kuroda Hiroshi
Kozo : Orie Tadamichi
Koishichi : Takahashi Jun
Yatabee/Kanigoro : Hare Masahiko
Nennyu : Mine Shigeki
Mannen Uba : Takemoto Setsuko
Yoju/Hatsuo : Kamoshita Minoru

[6/26, 29]
Shirayuki : Koshigoe Mami
Yuri : Sunakawa Ryoko
Akira : Nishimura Satoshi
Gakuen : Miyamoto Masumitsu
Kozo : Tsumaya Hidekazu
Koishichi : Hayama Kosei
Yatabee/Kanigoro : Okubo Mitsuya
Nennyu : Shimura Fumihiko
Mannen Uba : Moriyama Kyoko
Yoju/Hatsuo : Kamoshita Minoru

Chorus : New National Theatre Chorus
Orchestra : Tokyo Philharmonic Orchestra

Photos
(Shirayuki)
Okazaki Takako
Photos
(Yuri)
Koda Hiroko
Photos
(Akira)
Mochizuki Tetsuya
Photos
(Gakuen)
Kuroda Hiroshi
Photos
(Kozo)
Orie Tadamichi

Photos
(Koishichi)
Takahashi Jun
Photos
(Yatabee
/Kanigoro)
Hare Masahiko
Photos
(Nennyu)
Mine Shigeki
Photos
(Mannen Uba)
Takemoto Setsuko
Photos
(Yoju/Hatsuo)
Kamoshita Minoru

Photos
(Shirayuki)
Koshigoe Mami
Photos
(Yuri)
Sunakawa Ryoko
Photos
(Akira)
Nishimura Satoshi
Photos
(Gakuen)
Miyamoto Masumitsu
Photos
(Kozo)
Tsumaya Hidekazu

Photos
(Koishichi)
Hayama Kosei
Photos
(Yatabee
/Kanigoro)
Okubo Mitsuya
Photos
(Nennyu)
Shimura Fumihiko
Photos
(Mannen Uba)
Moriyama Kyoko
Photos
(Yoju/Hatsuo)
Kamoshita Minoru

   
Index
Related Information