NEW YEAR OPERA PALACE GALA

  • NEW NATIONAL TEATRE, TOKYO OPERA&BALLET
    NEW YEAR OPERA PALACE GALA
  • OPERA HOUSE

STAFF

Conductor : Ohi Takeshi (Ballet) / Kikuchi Yoshinori (Opera)
Orchestra : Tokyo Philharmonic Orchestra


Ohi Takeshi

Kikuchi Yoshinori

CAST

[BALLET]

Saito Miho, Motojima Miwa, Ono Ayako, Nagata Kayo, Terada Asako, Ito Machika

Roland Petit : La Chauve-souris "Grand Cafe"
Bella : Horiguchi Jun (5) / Yukawa Mamiko (6)
Johann : Yamamoto Ryuji (5) / Henmi Tomohiko (6)
Urich : Yahata Akimitsu (5) / Yoshimoto Yasuhisa (6)

and the artists of New National Theatre Ballet, Tokyo

[OPERA]
Koda Hiroko
Zoran Todorovich
Horiuchi Yasuo

Photos
Saito Miho
Photos
Motojima Miwa
Photos
Ono Ayako
Photos
Nagata Kayo

Photos
Terada Asako
Photos
Ito Machika
Photos
Horiguchi Jun
Photos
Yukawa Mamiko

Photos
Yamamoto Ryuji
Photos
Henmi Tomohiko
Photos
Yahata Akimitsu
Photos
Yoshimoto Yasuhisa

Photos
Norma Fantini
Photos
Kouda Hiroko
Photos
Zoran Todorovich
Photos
Horiuchi Yasuo

Index
Related Information