Shuzenji Monogatari (A mask-maker's story)

  • 2008/2009 Season
  • [New Production]
    Shimizu Osamu : Shuzenji Monogatari (A mask-maker's story)
    Opera in 1 Act
    Sung in Japanese
  • PLAYHOUSE

STAFF

Conductor : Toyama Yuzo
Production : Sakata Tojuro


(Conductor)
Toyama Yuzo

(Production)
Sakata Tojuro

CAST

25.27 / 26.28
Yoriie, Genza Kingo : Fukui Kei / Murakami Toshiaki
Yashao (Mask-maker) : Kimura Toshimitsu / Kuroda Hiroshi
Katsura : Yokoyama Keiko / Kohama Taemi
Kaede : Amou Akie / Sonoda Makiko
Haruhiko : Higuchi Tatsuya / Idane Yasuhiko
Shimoda-no-Goro Kageyasu : Tsuchizaki Joe / Ono Mitsuhiko
Yukichika, Kanakubo-Hyoe-no-jo : Wakabayashi Tsutomu / Ono Kazuhiko
Priest of Shuzenji Temple : Takezawa Yoshiaki / Okubo Mitsuya
Yukichika's Followers : Hosooka Masaya / Oki Taro / Sannohe Hirohisa

Orchestra : Tokyo Symphony Orchestra

Photos
(Yoriie)
Fukui Kei
Photos
(Yoriie)
Murakami Toshiaki
Photos
(Yashao)
Kimura Toshimitsu
Photos
(Yashao)
Kuroda Hiroshi
Photos
(Katsura)
Yokoyama Keiko

Photos
(Katsura)
Kohama Taemi
Photos
(Kaede)
Amou Akie
Photos
(Kaede)
Sonoda Makiko

Index
Related Information