Henry VI Cast


King Henry VI : Urai Kenji
Duke of Gloucester : Nakajima Syu
Duke of Exeter : Kanno Naoyuki
Bishop of Winchester : Katsube Nobuyuki
Duke of Somerset : Mizuno Ryuji
Richard Plantagenet, afterwards Duke of York : Watanabe Toru
Earl of Warwick : Kaneuchi Kikuo
Earl of Suffolk : Murai Kunio
Lord Talbot, afterwards Earl of Shrewsbury : Kiba Katsumi
John Talbot, his son : Kiyohara Tatsushi
Edmund Mortimer : Suzuki Mizuho
Earl of Warwick : Uesugi Shozo
Basset : Ishibashi Tetsuro
Charles : Kinoshita Hiroyuki
Reignier : Tachikawa Mitsutaka
Duke of Alencon : Maeda Issei
Bastard of Orleans : Shirozen Yoshinari
Margaret : Nakajima Tomoko
Joan la Pucelle : Sonim
Eleanor Cobham : Kuno Akiko
Edward : Imai Tomohiko
Richard : Okamoto Kenichi
Lord Clifford : Suzuki Shinpei
Young Clifford, his son : Asano Masahiro
Sir Humphrey Stafford : Fuchino Shunta
William Stafford, his brother : Furukawa Koji
Simpcox, an impostor : Yoshimura Sunao
Son that has killed his father : Aoki Kazunori
Father that has killed his son : Konagaya Katsuhiko
Lady Grey, afterwards Queen to Edward IV : Nasu Sayoko
Bona, sister to the French Queen : Uchida Akiko??????????