Opera "Un ballo in maschera"
 

Photographer : Saegusa Chikashi
 

page top